Obchodní podmínky

Oficiální eshop sítě holičství Thomas´s Barbershop

Provozovatel:

JAROSLAVA KHAUROVÁ

Luční 139
Mariánské Radčice
IČ:   12065803        
DIČ:    CZ12065803

 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ebarbershop.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 • Vymezení pojmů a všeobecná ustanovení

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu (IO) eDekor.cz jsou závazné.  Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny a jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci IO eDekor.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (viz Bezpečnost a ochrana osobních údajů).

 • Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží obvykle do 3 pracovních dnů, maximálně však do 14 dnů ode dne obdržení objednávky dle propozic objednatele.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo opakovaně nezadá úplnou poštovní adresu či jiné doručovací údaje.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (zboží nebude toho času skladem) a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. O stornu ze strany provozovatele jste informováni bezodkladně emailem či telefonicky.

 • Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

Každá objednávka je závazná (viz Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) podle obchodních podmínek. Pokud nebude zásilka s objednaným zbožím  zaslaná na dobírku  zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na její odeslání. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje souhlas s našimi obchodními podmínkami i s úhradou nákladů na odeslání.

Kupující má právo doručené zboží vrátit a požadovat za ně peníze zpět (viz Odstoupení od kupní smlouvy).

 • Záruka/ reklamační řád

I. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. V případě, že je dodáno přepravní službou, tak nejlépe přímo před jejich pracovníkem. Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě kontaktujte naše reklamační oddělení. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou.

Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, oznamte tuto skutečnost neprodleně písemně na adresu uvedenou na faktuře nebo telefonicky, či na e-mail eshop@thomasbarbershop.cz 

.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

II. Práva ze záruky

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců .

Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel má při uplatnění práva ze záruky:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

III. Reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující je o uznání reklamace vyrozuměn dopisem, e-mailem či telefonicky, pokud na sebe uvede odpovídající kontakty. Při kladném vyřízení reklamace je volbou zákazníka, zda chce vrátit zpět uhrazenou částku včetně poštovného či zaslat jiné zboží jako výměnu.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu).

Výrobky se při reklamaci posuzují v souladu s reklamačním řádem IO www.ebarbershop.cz a právním řádem platným v ČR. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Většinou se jedná o keramické, skleněné nebo proutěné výrobky, které svou povahou patří mezi křehké zboží.

Reklamační řízení se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a také zákonem č. 634/1992 Sb.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy (výměna, vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit bez udání důvodu a to do 14 dnů od převzetí zboží.  Částka za vrácené zboží bude poukázána zákazníkovi neprodleně zpět na uvedený účet, případně vrácena v hotovosti při osobním jednání, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční, vykazující mechanickou či jinou závadu působením zákazníka , nebo zboží použité spotřebitelem.

Poštovné/dopravné není součástí kupní ceny a smlouvy a je účtováno na základě uskutečnění expedice zboží (předání zboží k dopravě). Podle zákona č.40/1964 sb. občanského zákoníku. 

Více informací o tomto zákoně a průběhu vrácení najdete také na stránkách České obchodní inspekce

Vrácení zboží formou dobírky nebude naším obchodem přijato, doporučujeme jeho zaslání formou balíku, nebo jej můžete vrátit osobně na adrese kamenného obchodu. Kupující nemá v tomto případě nárok na náhradu poštovného spojeného s vrácením zboží zpět prodávajícímu. Projev vůle odstoupit od smlouvy doporučujeme učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využíváte svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy.

Výměna zboží je možná, stačí zaslat nepoužité zboží v původním obalu a k němu poznamenat, za co má být vyměněno, výměny se řeší do 48 h, vyměněné zboží je zasláno s doplatkem či přeplatkem, k této ceně se připočítává poštovné/dopravné dle skutečnosti, tedy ne dotované, výše skutečného nedotovaného poštovného je od 119 Kč.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle jeho přání nebo konkrétně pro jeho osobu, jakož na i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V případě požadavku výměny, odstoupení od smlouvy nebo reklamace je třeba zboží zaslat/doručit na adresu:

 

Jana Khaurová 

Luční 139

Mariánské Radčice

Či po domluvě vyřešit přímo s Thomas's Barbershop / www.thomasbarbershop.cz

V případě, že nastane důvod k reklamaci a nejste si správným postupem jisti, raději vždy konzultujte optimální kroky s našim reklamačním oddělením.

 • Právo na opravu, změnu kupní ceny

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

 • Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona souhlasí, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


 • Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout své služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data (jméno, příjmení, dodací adresu, kontaktní telefon pro potřeby doručovatele, případně fakturační údaje pro firmu). Tato data chráníme před zneužitím a neposkytujeme nkdy žádnému třetímu subjektu.

Kupující souhlasí, že zejména na elektronické kontakty může prodávající zasílat propagaci své služby, nevyžádá-li si kupující jakoukoli formou nezájem o tuto marketingovou aktivitu.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu, telefonního čísla  a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího pokud nedojde k vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním elektronicky, či písemně.

V rámci případného reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 • Zpracování a využití tzv. "cookies"

Eshop ebarbershop.cz využívá a zpracovává pro své potřeby tzv. "cookies". Usnadňuje tím poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.